1930 –1940

Under de närmast åren hände mycket på byggnadsfronten. Läroverkshuset påbyggdes 1931 och följande byggnader tillkom: Österbo 1930, med något så ovanligt som rinnande vatten, Södra Gymnastiken 1931, Norra Gymnastiken

1934, Sjöstugan 1935, Allén 1936 och efter flera moderniseringar stod Läroverkshuset färdigt 1937, så även den nya Mässen som invigdes i augusti samma år. Anläggningen var toppmodern och invigningen refererades i ett flertal tidningar, vilket bidrog till att definitivt sätta Solbacka på internatskolekartan. 1935 installerades nytt vattenverk vilket, från borrad brunn, gav ett förstklassigt vatten.

År 1932 inköpte rektor Goding Jättna säteri och på dess ägor anlades en skjutbana av hög klass. Denna satsning bidrog avsevärt till det stora skytteintresse som skolan under alla år visat.

Genom Kungl. Maj:ts resolution av den 7 juli 1933 fick läroanstaltens föreståndare rätt att anställa studentexamen och de två första som gick upp i studentexamen var ett syskonpar som gick upp som privatister i Stockholm. 1934 tågade den första studentkullen om 8 stolta studenter ut från Solbacka. Som examensvittne fungerade bl.a. Albert Engström.

Under höstterminen 1934 inköptes och installerades en ljudfilmprojektor och varje söndag hade man filmvisning. 30-talet var den tidsperiod då många nya inslag kom till i samverkan med eleverna och grunden lades för den föreningsverksamhet som under hela resterande tid skulle känneteckna Solbacka. 1935 bildades den litterära föreningen Foibos1, som skulle vara en ungefärlig kopia av Svenska Akademien. Medlemsantalet var därför begränsat till högst 18. Till en början hade föreningen det för realarna något mer begripliga tillnamnet Vinghästen och man gav även ut en tidskrift med just detta namn. Då inga annonser tilläts blev tidningen efter bara fyra nummer vingklippt. Denna följdes av tidningen ”Pekpinnen”, men även denna fick snart läggas ner. Men även ”Vinghästen” hade sina föregångare som t.ex. ”Årsskottet” som troligtvis gavs ut 1913 och ”Solbackapojken” vilken kom ut i början av 1914 med ett nummer i veckan. Det har förekommit ännu fler försök att ge ut tidningar på skolan, t.ex. i slutet av 40-talet gav man ut ”Svart på Vitt”.

1936 bildade f d elever Föreningen Solbackapojkarna, en sammanslutning av forna och vid Solbacka Läroverk inskrivna elever och tjänstemän samt övriga för föreningens syften och för läroverkets verksamhet intresserade. Målsättningen var att främja kamratskap och sammanhållning mellan äldre och yngre generationer, mellan elever såväl som lärare och att upprätta förbindelse med läroverket och stödja dess verksamhet och utveckling. I början av föreningens verksamhetstid var kapitalstarka medlemmar intresserade av att bygga en fastighet/föreningshus alldeles i närheten av Solbacka för att närmare kunna följa skolans utveckling. Vidare ville man förvärva hela Solbacka Läroverk för att göra en stiftelse av denna, enligt Lundsberg, under föreningens förvaltning. Rektor Goding accepterade emellertid inte dessa planer och erbjudanden.

Sång och musik har alltid fått stor plats på skolan och många orkestrar har sett dagens ljus. Det kanske mest kända är Black & Tan som bildades 1936 och som inbjöds att underhålla gästerna på M/S Gripsholm under en Östersjökryssning. I april 1937 grundades Solbacka Sångarförbund på rektors och musikdirektör Nils B. Söderströms inrådan. Likaså startades idrottsförening och brottarklubb.

Visste du att...
Skottland har högst antal hjärtsjuka personer i världen. 25% äter aldrig grönsaker, 33% äter aldrig färsk frukt.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet