1940 – 1950

Till 40-årsjubileet 1941 utgavs en minnesskrift som i bilder visade skolan och skolans dagliga liv. Samma år iordningställdes slalombacke i sluttningen mot sjön Misteln, som genast blev ett populärt tillhåll när snötillgången var god. Efter diverse tidigare försök att under en längre tid utge en skoltidning, startades 1942

Solbacka-Tidningen, en tidning som var ”avsedd för dem som ha eller ha haft förmånen att få ett andra hem på Solbacka”. Initiativet kom ursprungligen från några elever, som gjorde ett utkast och lyckades få rektorn med på noterna. Goding ställde emellertid som villkor att den skulle knytas till Föreningen Solbackapojkarna. Kontakt togs med föreningen, som ställde sig positiv. Till en början ville eleverna ge ut den en gång per månad, men rektor ansåg att pojkarna inte skulle hinna med sitt skolarbete. Hans förslag var att ge ut ett nummer per termin, och så blev det. Numera utkommer tidningen årligen och utgör en naturlig och viktig informationslänk mellan medlemmarna.

Rektorsbostaden, som byggdes på höjden norr om landsvägen, med magnifik utsikt över hela Solbacka, färdigställdes 1943. Farhågorna att eleverna i de lägre klasserna skulle hamna i skymundan kom på skam, och resultatet blev i stället att de äldre eleverna ansvarade för de yngre. Målsättningen var att all form av pennalism resolut skulle kväsas. Självstyrelse – det som senare kom att kallas ”Rådet” – infördes och år 1944 utarbetades stadgar av dess förste kurator. Detta organ som bestod av 9 medlemmar, valdes av eleverna. Rådet hade viss bestraffningsrätt, men domsluten skulle underställas rektor och godkännas av honom.

På Solbackadagen 1946 fick skolan sin egen fana och i början av vårterminen samma år startade segelflygutbildning, först på Kyrksjöns is, senare på Vängö flygfält, ”ett nytt friskt skott på skolans grenrika idrottsträd”, som det hette i årsredogörelsen. Initiativtagare var gymnastikdirektör John Bryant-Meisner.

I mitten på 40-talet tog läraren W. Hammarstrand initiativet till skoluniformen, blå kavaj, grå byxor och blå slips. Även Hammarskog tillkom tack vare honom. Han fick av Goding inköpa ett stycke mark och påbörjade bygget av en fastighet men ångrade sig och sålde tillbaka marken och det halvfärdiga huset. Huset byggdes färdigt och blev bostad för lärare och elever och döptes till Hammarskog.

Lärarnas pensionsfråga vållade bekymmer då privatskolelärare stod utanför det statliga pensionssystemet. Ett pensionsreglemente utarbetades och fastställdes 1946 vari varje anställd lärare tillförsäkrades samma pensionsförmåner som tillkom lärare i statlig tjänst, och även övriga anställda tillförsäkrades viss pension. Som organ för pensioneringen bildades Solbacka Läroverks Pensionsstiftelse.

Rektor Goding var ingen vän av ishockey utan ansåg att det var lagsporten bandy som skulle gälla. Trots hans motstånd gjorde ishockeyn sitt intåg år 1946. År 1947 bildades Musikklubben och på våren 1948 Solbacka Musikförening, ”Crescendo”, sedan det gamla musiksällskapet avsomnat. Dess främsta uppgift var att lära medlemmarna att förstå den klassiska musiken. Ungefär samtidigt startade en schackklubb och även Solbacka fotoklubb som genast blev mycket populär med ett stort antal medlemmar. Samma år tillsatte Rådet en filmkommitté vars uppgift blev att välja ut filmer att visa i Aulan.

Visste du att...
Sting fick sitt smeknamn på grund av en gul och svart-randig skjorta som han alltid bar.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet

Tosses tal till studenterna