1950 – 1960

Till och med vårterminen 1950 hade skolan utexaminerat 338 studenter.

1950 var det så dags för Solbacka historiska förening. 1951 passerade Solbacka femtioårsgränsen, samtidigt med att hundra år hade gått sedan dess stiftare föddes och tjugofem år sedan Folke Goding tillträdde som rektor. Med anledning av detta utgavs en jubileumsskrift ”Solbacka 1901 – 1951” under redaktion av lärarna Harry Berger och Arne Isenius.

I början på 50-talet hade man långt gångna planer på att inköpa en fjällstuga i Underåker. Man sålde en, speciellt för detta ändamål framtagen, Solbackasedel i olika valörer, och under några år innehade Föreningen Solbackapojkarna fjällstugan Romahöjda. Emellertid visade sig intresset vara mindre än man kalkylerat med och de ekonomiska problemen gick inte att lösa, varför stugan såldes i mars 1955 för samma pris som man erlagt, nämligen 13 000 kr. Dessa pengar kom att ingå i en större donation som Föreningen Solbackapojkarna beslutade skulle bli ett bidrag till iordningställandet av den planerade idrottsplatsen. Även ”den ridderligaste av alla sporter”, dvs fäktningen fick i december 1951 egen förening. Samma år införde Solbacka, som första skola, en hemvärnsförening där ett 40-tal elever kunde beredas plats.

På våren 1953 invigdes elevhemmet Västerbo. Detta var det näst största bygget efter den nya Mässen. Västerbo byggdes alldeles intill Nain som fick stå kvar under hela nybyggnadstiden för att där utnyttja de elevrum som så väl behövdes på den starkt växande skolan. Det fanns tankar att man kanske skulle kunna bevara Nain som ett skolmuseum eller att låta det bli ett kafé för eleverna, men därav blev intet. Huset såldes, monterades ner och återuppfördes utanför Gnesta.

År 1953 gick skolan in i en ny epok. Rektor Folke Goding med hustru Karin skänkte Solbacka till en stiftelse, ”Stiftelsen Solbacka Läroverk”. Gåvan bestod, sånär som på några procent, av hela aktiestocken i det forna AB Lantläroverk. Gåvans värde uppskattades till mellan 4 och 5 miljoner kronor. Skolan skänktes, kan man säga, till dess forna elever som var rikt representerade i stiftelsestyrelsen.

Förvaltningen skulle skötas av en styrelse där rektor, representant för Södermanlands Länsstyrelse, representant från kollegiet och från Föreningen Solbackapojkarna skulle ingå. Donationsurkunden är daterad den 1 december 1953 och fem år senare utökades den genom att rektorsparet även överlämnade sin egendom Jättna.

De försök att få stadsbidrag som gjordes på 20-talet och som upprepades några gånger under 30-talet, återupptogs och 1953 hade frågan avancerat så långt att internatskolornas ekonomiska problem togs upp till behandling i riksdagen, dock utan resultat för Solbacka. Två år senare föreslogs skolan till bidrag fr o m. budgetåret 1956/57.

År 1955 erhöll skolan för första gången ”Lilla stadsbidraget”, vilket innebar att staten anslog en viss summa per elev och dag och detta bidrag fortsatte att utgå tills sista gruppen ”riktiga” studenter lämnade skolan 1968.

År 1953 hade skolan vuxit så att elevantalet uppgick till 300 elever, vilka undervisades av 23 lärare, sköttes av sex husmödrar och fyra vaktmästare, samt köks- och städpersonal, alltså en ansenlig personalkader.

1955 var det dags för en ny förening igen. Tillskottet i föreningsfloran var en biologisk sådan. Året därpå startade en ryttarförening, så även CST (Club Stereo-TV), internatskolornas produktionstekniska förening vars verksamhet pågick till 1968. Under dessa år var CST en stor sammanhängande organisation med ca 500 medlemmar från Solbacka och andra internatskolor. Ursprunget var Solbacka radioklubb men då många hade slutat på skolan fortsatte klubben med sin verksamhet under namnet CST i Stockholm. Verksamheten bestod i bl.a. framställande av olika amatörrevyer och talangjakter på skolorna samt även film, band, grammofoninspelningar och matchning av poporkestrar.

På sommaren 1957 besökte kung Gustaf Adolf Solbacka, där han bevistade Försvarshögskolans chefskurs i totalförsvar. Vid detta tillfälle ristade han sin namnteckning på en röd kalkstensplatta som senare monterades in i Forumanläggningen. På hösten gjorde TV sitt genombrott på skolan då man fick tillgång till tre apparater, vilka donerats av en målsman. Rektorsparet donerade åter värdepapper, fastigheter och jordegendom (Jättna) på tillsammans ca. 700 .000 kronor till Stiftelsen Solbacka Läroverk. Avkastningen skulle i möjligaste mån användas för ändamål som främjade nödvändig byggnation, speciellt det påtänkta aulabygget.

1958 blev ett händelserikt år i skolans historia. Iordningställandet av den nya idrottsplatsen hade dragit ut på tiden men kunde efter mycket hårt arbete slutföras tack vare bidrag från målsmän, gamla elever och rektor Goding själv. Den länge efterlängtade idrottsplatsen – enligt många samstämmiga uttalanden Sveriges vackraste – invigdes officiellt med pompa och ståt, och med ett reportage i Sveriges Television, men i ett uselt väder. När samtliga gäster, lärare, gymnastikutövare och elever tågat genom det magnifika Storeport - formgivet av teckningslärare Arne Isenius – talade landshövding Bo Hammarskjöld, Kungliga Södermanlands Regementes musikkår spelade, en stilig gymnastikuppvisning bestående av 260 elever genomfördes i hällande regn och medaljer utdelades.

Även Solbackas Forum Pietatis, torget eller amfiteatern i röd och grå kalksten, beläget mellan Västerbo och Mässen, invigdes högtidligt, samtidigt med idrottsplatsen. Samma år blev Ess-Pe-stugan (uttytt Solbacka Pojkarna, då dessa donerade medel) färdigt, beläget invid den nya idrottsplatsen. Här inrättades expeditioner och omklädningsrum. Ursprunget var egentligen en av de gamla cykelbodarna som renoverats och inretts.

1959 lämnade Goding rektorsbefattningen efter 33 år men stod kvar som stiftelsens ekonomiska och administrativa ledare. Den skola som han övertagit 1926 med 41 elever, hade under hans ledning vuxit till ett eget litet samhälle med nästa 10 gånger det dåvarande elevantalet. Tillträdande ny rektor blev Tor Lundberg, som varit lärare redan mellan 1943 och 1954.


Visste du att...
Ordet för krig på Sanskrit betyder: längtan efter fler kor.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet