1960 – 1970


Matsalen 1966
Årsskiftet 1960-1961 fick skolan egen elevbrandkår, som blev ansluten till Södermanlands brandkårsförbund. Under år 1961 utfördes en del nybyggnationer. Ett nytt elevhem, Norrebo i tre våningar, stod klart bakom Reserven i kanten av den gamla 100 metersvallen och nytt emikum och fysikum i kanten av den gamla fotbollsplanen blev klart vårterminen detta år. Likaså fick man en ny ishockeybana intill idrottsplatsen. 1963 köpte skolan Wellerska skolan vid Gryts kyrka av kommunen. Där inreddes lärarbostäder och planerades för elevkök men denna utökning av undervisningen kom dock aldrig att förverkligas. UMTK (Uppe Med Tuppen Klubben) startade sin verksamhet med att ordna förströelse, popkonserter etc. och året därpå tillkom Solbacka jakt- och viltvårdsförening.

Hösten 1964 noterade Solbacka det högsta elevantalet i sin historia, 393 elever varav 330 var interner. Andreas Ehn övertog rektorskapet under ett halvår under Tor Lundbergs tjänstledighet 1963.

1964 startade man en antirökkampanj ”Töm rökrutan Kaxis” och på hösten detta år lyckades man, efter önskemål från elever, få länsstyrelsens tillstånd för körkortsutbildning och denna startade vid årsskiftet 1964/1965. Teoriundervisningen genomfördes på fritid på skolan och övningskörning skedde i Flen. Under vårterminen samma år togs första steget till den samhällsvetenskapliga föreningen som antog namnet Forum. Denna hade till syfte att intressera skolans elever för dagsaktuella händelser och därmed väcka debatt. Föreningen anordnade diskussioner och föredrag och gav fr o m. 1966 ut en tidning med flera nummer per termin ”Forum informerar”. Vid denna tid hade skolan ett 20-tal föreningar. Skolans fotbollslag, som alltid varit framgångsrikt, erövrade 1965 för alltid Prins Bertils pokal för internatskolor, vilken utdelades av dåvarande kronprins Carl-Gustaf.

Den 4 mars 1966 drabbades skolan av beskedet att Folke Goding vid 74 års ålder, efter en tids sjukdom, avlidit, sörjd av makan Karin (född Wilhelmson), lärare, personal och otaliga Solbackaelever. Hans plats som stiftelsens grundare, rektor 1926-1959 och verkställande direktör 1926 fram till sin död, är för alltid säkrad i det svenska undervisningsväsendets historia.

I mitten på 60-talet inleddes en omdanande period i undervisningsväsendet när studentexamen togs bort och hösten 1966 skedde starten för det nya gymnasiet. Man började alltmer diskutera de privata internatskolornas existensberättigande. Nidskriverier började dyka upp i press och man talade om att Solbackaeleverna, som bröt mot av elever, föräldrar och föräldrarepresentanter godkända regler, utsattes för hårdhänta bestraffningar i form av straffmarscher, nattrazzior och skampålar. Elevrådets rätt att bestraffa var ett hett diskussionsämne och sedan Skolöverstyrelsen delgett sina synpunkter genomfördes vissa förändringar som man ändå planerat att genomföra, t.ex. att elevrådet inte längre dömer eleverna utan föreslår rektor korrektionsåtgärder. Rådet skulle också få en mer elevvårdande uppgift. Betänkandet från Internatskoleutredningen pekade också på att skolan skulle bli mer beroende av direktiv och synpunkter från högre ort.

Alltsedan 1966 fanns en samarbetsnämnd med representanter för målsmän, skolledning, lärare och elever enligt skolstadgan, vilka utförde ett värdefullt arbete. 1966 var det dags för en ny förening, Gourmet, vars medlemmar skulle få tillfälle att sätta sig in i matlagningens svåra konst.

År 1967 kunde man se en annons om att Stiftelsen Solbacka Läroverk antog såväl gossar som flickor till sitt internat! Det som en gång i begynnelsen var AB Lantläroverk för gossar blev under höstterminen detta år ett saminternat, fyra år efter Sigtunaskolan. Under parollen ”frihet, jämlikhet och systerskap” gjorde 22 flickor sitt intåg på skolan bland 266 pojkar! Detta steg hade diskuterats vid ett flertal tillfällen men alltid fallit av olika anledningar. Nu var skolledningen mer eller mindre tvingad och debatten formade sig i stället hur på bästa sätt detta skulle ske. Flickornas intåg resulterade även i att en flicka blev medlem i elevrådet. Däremot meddelade den gastronomiska föreningen Gourmet att ”på förekommen anledning har beslutats att ingen intagning av flickor skall förekomma”. Man ville visa alla söta flickor att tesen ”vägen till kvinnans hjärta går genom köket” stämde.

Flickor var däremot välkomna på de discodanser som anordnades på lördagarna. De internflickor som nu kom till skolan inkvarterades på Norrebo.

För att leva upp till läroplanens målsättning ”bättre kontakt mellan målsmän och skola” anordnades informationsdagar. Under en sådan dag 1967 gästades skolan av 130 målsmän.

Våren 1967 bildades en ny förening, GROBA, med mottot att ”roa skolans elever efter bästa förmåga, men utan att egentligen uträtta något”. Detta år bildades även en lokalförening av Högerpartiets ungdomsförbunds skolförening, KS (Konservativ Ungdom), med drygt 160 medlemmar. Även kontakter med Lundsbergs KS upprättades. Likaså bildades ISEF (Internatskolornas Elevförbund) i mars. Syftet var att bygga ut samarbetet mellan internatskolorna, slå vakt om deras existens samt att vara ett forum för utbyte av åsikter.

Ett nytt steg till fritidsverksamhetens fromma togs i januari 1967 då slalombacken invigdes i sitt nya skick med starttorn och elljus. Samtliga 92 elever som gick upp detta år klarade sin examen. Så många elever hade tidigare inte utexaminerats samma läsår.

Under slutet av 60-talet började orosmolnen på allvar torna upp sig och internatskoleutredningens betänkande från 1966 lovade inget gott. Trots att Solbacka var landets största internatskola, hamnade den på efterkälken i den rangrulla som utredningen upprättat. Solbacka återfanns ej bland de skolor som utpekades som s.k. riksinternatskolor.

I stället blev skolan reserv till 1972. Detta resulterade i minskad elevtillströmning och högre terminsavgifter. På sikt visade det sig omöjligt att driva en internatskola utan ökat stöd från samhället. I februari 1968 kunde man i Aftonbladet läsa rubriken, Palme gör tummen ned för snobbskolor. Från regeringshåll ville man inte ha ”drivhus för bourgeoisiens värderingar”.

Nu infördes självbetjäning i matsalen och enligt många försvann trivseln i och med den köbildning som blev ett resultat av nyordningen. Detta år avskaffades den traditionella studentexamen och de sista officiella studenterna, 94 till antal, stormade ut. Fram till nu hade skolan utexaminerat 1032 studenter.

På Solbackadagen 1968 skedde invigning av framlidne rektor Folke Godings minnesrelief, vilken placerades på väggen till Forum. Vid samma tillfälle överräcktes den godingska medaljen till direktör Bertil Diedrichs. Tidigare hade endast adjunkt ”Sir” Harry Berger fått denna utmärkelse, som är ett bevis på att mottagaren utfört för skolan särskilt tungt vägande insatser.

Solbacka kunde inte isolera sig från samhällets påverkan, utan 1968 hade man även här fått haschproblem som man dock ansåg sig kunna hantera. Likaså påverkades elever av den politiska turbulensen och de antiamerikanska strömningarna och 1969 bildades en FNL förening med ett 15-tal medlemmar, med målsättning att skapa opinion mot USA:s krig i Vietnam. Andra ägnade sig åt disco och lerduveskytte. I källaren under gymnastiksalen öppnades en discotequeklubb med det säregna namnet Steck-Gotha. Namnet lär härstamma från det gamla pianot som stod i lokalen och i vars innanmäte man hittade detta namn. Även en lerduveskytteförening etablerade sig i grusgropen med en bana med skjutstationer – allt enligt internationella regler och gällande säkerhetsföreskrifter.

Tor Lundberg avgick sommaren 1967 från tjänsten som rektor, vilken han innehaft sedan 1959, och ersattes av Andreas Ehn som redan tidigare vikarierat för Lundberg, under vårterminen 1964, då Lundberg var tjänstledig.

Visste du att...
Det enligt WHO genomförs ca 100 miljoner samlag per dag.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet

klicka på bilden för text