1970 – 1973

Efter Ehns tjänstledighet läsåret 1970/1971, då Åke Josefsson vikarierade, avgick Ehn, och Tor Lundberg återgick till rektorskapet för den tid som återstod för skolan. Dock var Lundberg sjukledig en tid under höstterminen 1972 och ersattes då av tjänstgörande rektor Bo Magnusson.

1969/1970 hyrde Friluftsfrämjandet och Solbacka en gammal statarstuga, Raskdal, av markägaren Ånhammar. Avsikten var att få ett friluftstillhåll för lärare och elever. Ständigt nya bekymmer hopade sig, elevantalet minskade, och allt gjordes för att minimera risken för skolans nedläggning. Från skolans sida gjordes upprepade försök att få det statliga bidraget höjt, men trots att Skolöverstyrelsen tillstyrkt sade stadsmakterna varje gång nej. Skolans styrelse arbetade energiskt med att ge skolan möjligheter att överleva men det allmänna kostnadsläget visade att det blev för dyrt att driva skolan utan ordentligt stöd från det allmänna. De ekonomiska problemen hade nu fått en sådan omfattning att man beslöt att anställa en VD, och civilekonom Sven Fredholm tillträdde denna befattning i början på 1968.

En milstolpe passerades 1970 när den absolut sista gruppen om 39 realexamenselever stormade ut. Av dessa var 10 från orten. Antalet elever som avlagt realexamen mellan åren 1925 och 1970 var ca. 725. På höstterminen 1970 öppnade en efterlängtad cafeteria med tillhörande sällskapsrum innanför Gripsholmssalen, som fyndigt, efter ett vinnande namnförslag, döptes till ”Yxis”, helt i analogi med rökrutan som under många år gått under benämningen ”Kaxis”.

Vid 1970 års riksdag förelåg en fyrpartimotion med yrkande att Solbacka antingen skulle få status som riksinternat eller i annat fall få ett högre bidrag. Motionen avslogs och utsikterna för skolan att fortsätta sin verksamhet verkade nu ytterst små. Flera olika lösningar diskuterades, men dessa diskussioner ledde inte till något konkret resultat. Det hävdades t.o.m. att utomstående kretsar hade planer på att engagera Solbacka i en svenskspansk skolverksamhet.

Den, år 1944, införda elevkårsorganisationen för elevernas självstyre ändrade radikalt inriktning år 1971. Elevhemmen blev mer självständiga då man införde hemråd där en elev satt som ordförande. Dess uppgift var bl a att vara kontaktorgan till pater, husmor och rektor. Rådet fanns kvar men med andra funktioner som t.ex. att samordna fritidsverksamhet och att tillvarata elevernas intressen på alla fronter.

Vid redaktörsskiftet på Solbacka-Tidningen detta år, utsågs en flicka till ny lokalredaktör, den första flicka som ingått i lokalredaktionen.

”Studenten är död, leve studenten. Privatskolorna vägrar ta av sig studentmössan!” var en rubrik i en dagstidning när 65 ”studenter” i maj 1971 stormade ut på skolgården. Ingen skolreform i världen hade kunnat ta död på äkta studentglädje. Men studentglädjen kunde inte råda bot mot den oro, som inte bara skolans personal kände utan även de i trakten boende. Solbacka hade sedan länge varit Daga-bygdens störste arbetsgivare och med fog Solbackapojkarna skulle få ett engångsanslag om 150 000 kronor som ett bidrag till föreningens fortsatta verksamhet, och att man fick rätt att under 25 år, d v s fram till 1998, vederlagsfritt disponera Sjöstugan samt tillhörande ”tomt”, dit arkiv och prissamling flyttades. Överenskommelsen sade också att skolverksamheten skulle fortsätta fram till läsåret 1972/1973 med en avgångsklass.

Föreningen Solbackapojkarna påverkades inte nämnvärt, men vid ordinarie årsstämma i maj 1972, ändrades och fastställdes en del paragrafer i stadgarna för att bättre passa den nya situationen.

Avgångsklassen 1973 bestod av 35 abiturienter, 18 pojkar och 17 flickor, vilka satte punkt för en 72-årig skolverksamhet. Man sjöng om studentens lyckliga dar för allra sista gången, och tänkte tillbaka på skolans lyckliga dar, dagar då Solbacka var ett framgångsrikt idrottsinternat. Med utgången av 1973 avvecklades Solbacka Läroverks mer än 70 åriga verksamhet. En särskild avslutningshögtid anordnades den 16 juni, med deltagande av ca 350 personer, varvid minnesgåva samt Sjöstugans nycklar till Föreningen Solbackapojkarna överlämnades av Karin Goding, samt silverljusstake till Gryts kyrka, allt under medverkan av Studentsångarna. I Föreningen Solbackapojkarnas stadgar stod bl a att föreningen skall stödja skolans verksamhet, vilket även gjordes på flera sätt under de gångna åren. T ex ställdes en del utrustning till förfogande för elevernas fritidsverksamhet. När skolverksamheten upphörde beslutade styrelsen att ifrågavarande utrustning skulle auktioneras bort till föreningsmedlemmar på Solbackadagen och att intäkterna skulle tillfalla stipendienämnden. När nu epoken Solbacka Läroverk definitivt gick i graven kändes det mycket bittert för många som verkat vid eller varit elever vid skolan.

Men vi skall inte fira skolans minne med klagan utan låta den sista versen på rektor Tor Lundbergs Högtidstal vid avslutningshögtiden minna om den tid vi tillbringade på vår kära skola:

Gemensamt för alla är dock den gemenskap som skolan har skapat, kamratskapet gett,
den känsla du känt, då efter ett skollov
ljuset från Österbo, Mässen, Allén
har lyst dig emot som ett ”Välkommen åter”,
har lyst dig emot med trygghetens sken.
Det ljuset skall brinna i Solbacka sinnen,
det ljuset skall leva på Solbackaminnen.
Och känner du lust och längtan ibland
att förnya och stärka minnenas band
så vet du, det finns ännu kvar lite grand
av Solbackaandan vid Kyrksjöns strandTrots att skolan nu varit nedlagd i 28 år fortsätter Karlavagnen att fara över himlavalvet och leda oss vidare på vår färd. I bagaget har vi våra minnen och Solbackaandan som just nu är starkare än någonsin. Vi är fortfarande över 1000 medlemmar och tack vare denna tidning och vår hemsida har vi, och får vi, kontakt med de som är och med de som önskar bli nya medlemmar i föreningen. Årets 100-årsjubileum kommer att bli en manifestation som visar vilken kraft skolan fortfarande spelar och vilken kraft Solbackaandan än idag har. I våra hjärtan har Solbacka aldrig lagts ner!Visste du att...
Världens första kända preventivmedel tillverkades av en krokodilpung i Egypten 2000 före Kristus.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet