1973 – 2001

Föreningen Solbackapojkarna

Föreningen Solbackapojkarna grundades för 65 år sedan, närmare bestämt den 6/12 1936. Stadgarna, vilka omarbetats 1952 och 1972, stipulerar att det åligger styrelsen för föreningen bl.a. att utfärda register över medlemmarna, att utge Solbacka-Tidningen och att anordna den årliga Solbackadagen.

Föreningen har under alla dessa år oförtrutet fortsatt sin verksamhet och hållit styrelsemöten, under de senaste åren två gånger per år, och årsmöten på Solbackadagen på Solbacka. Under alla dessa år har ett antal medlemsmatriklar utgivits. Idoga försök har gjorts, och görs, att hålla dessa aktuella, men detta är ett Sisyfosarbete. Den matrikel som ligger ute på föreningens hemsida, kommer förhoppningsvis att underlätta detta arbete då medlemmarna själv kan gå in och kontrollera att uppgifterna om adress stämmer.

Alltsedan Solbacka-Tidningens första nummer år 1942 har den nästan regelbundet utkommit med två nummer per år och ett stort antal redaktörer har under dessa år passerat revy. Vid styrelsemötet 1974 togs beslut att tidningen i fortsättningen bara skulle utkomma med ett nummer per år. Anledningen var att det inte fanns underlag vare sig ekonomiskt eller skrivmässigt. Denna målsättning har man i stort sett lyckats hålla, även om man vissa år givit ut dubbelnummer. Ambitionen nu är att udda år ge ut en enklare tidning – gäller dock inte år 2001 med anledning av 100-årsjubileet – och jämna år en mer fullödig sådan.

Tidningen upplever i år sin 54 årgång och kan år 2002 fira sitt 60-årsjubileum. Under Solbackas tid som skola hade Föreningen Solbackapojkarna fyra fonder att förvalta, ur vilka elever kunde söka stipendier. När skolan upphörde, slogs dessa ihop och 1975 kunde man för sista gången söka ur denna stipendiefond.

Lokala föreningar har etablerats i olika regioner. Idén till Skånska Solbackagillet fanns redan 1973 men kom inte igång förrän 1979. Andra lokalföreningar har bl a funnits i Stockholm under 40-talet, i Göteborg och den senast etablerade startade våren 2000 i Uppsala som Föreningen Solbackapojkarnas Uppsalakrets. 1986 firade Föreningen Solbackapojkarna 50-årsjubileum vilket ihågkoms med tal och historik över de gångna åren. En annan stor händelse detta år var att en minnesbok Solbacka Läroverk – en historisk bildkavalkad från en internatskola i Sörmland, gavs ut. Ide, research och projektledare var f.d. eleven Lennart Jarnhammar. Den trycktes i en begränsad upplaga, dels inbunden i klotband med förvaringskassett, numrerad och signerad, dels i en allmän upplaga.

Efter hårdare styrning av den ekonomiska förvaltningen visade föreningens ekonomi allt bättre siffror mot slutet av 80-talet. Från 1990 har höstens styrelsemöten hållits på Sandhamns Värdshus, vilket blivit en mycket uppskattad tradition.

I samband med vårens styrelsemöte 1994 överlämnades, å sterbhuset Karin Godings vägnar ”Folke Godings Vänbok”, som han erhöll som gåva från vänner vid sin 50-årsdag. Samma år utgavs en tryckt medlemsmatrikel, kanske den sista i tryckt form.

Vid landstingets övertagande av Stiftelsen Solbacka Läroverk stadgades att Föreningen Solbackapojkarna erhöll dispositionsrätten för Sjöstugan under 25 år. En renovering genomfördes och Sjöstugan kom att drivas mer som hotellverksamhet. I början på 90-talet diskuterades i styrelsen hur man skulle hantera Sjöstugan. Ett förslag var att, innan kontraktstidens utgång, göra sig av med fastigheten p.g.a. höga årskostnader. Årsmötet sade nej till detta förslag. Man förhandlade även med Solbacka Sport & Konferens om att köpa fastigheten, men detta gav inget resultat. Från 1991 arrenderade föreningen ut Sjöstugan till ett par medlemmar. Vid utgången av arrendetiden, d v s årsskiftet 1997/1998, gjordes en ny överenskommelse med Solbacka Sport & Konferens där föreningen fick tillgång till två rum i Klostret/Sjukstugan, ett styrelserum och ett som idag används som arkiv och bibliotek. Vårens styrelsemöten har alltsedan 1998 hållits i Klostret. Det mesta av Solbackas arkiv – som tidigare förvarades i Sjöstugan – flyttades i slutet av 80- och början av 90-talet till Landsarkivet i Uppsala där Solbacka Läroverks arkiv och Föreningen Solbackapojkarnas arkiv (med Harry Bergers samling) numera finns i säkert förvar.

Under många år hade Föreningen Solbackapojkarnas medlemsavgift varit 50 kronor per år och 250 kronor för ständig medlem. Enligt styrelsebeslut togs fr.o.m. 1997 medlemsavgift för nya medlemmar bort och man beslutade även att styrelsearvoden ej längre skulle utgå. Vid årsmötet på Solbackadagen den 24 maj 1997 utsågs Solbackas högt ärade lärare, och mångåriga ledamöter i föreningens styrelse, Axel Ericson och Hans Norrman till hedersledamöter i Föreningen Solbackapojkarna.

1999 beslutade styrelsen att stödja den Hemsida på Internet med adress www.solbackapojkarna.com, som f d eleven Lars Baalack startat och som menade att det är hög tid att ”sluta sända röksignaler till varandra”. Det är fortfarande han som är den som aktivt ser till att detta projekt fungerar. Han är även – tillsammans med restauratören och f d eleven Gunnar Ekdahl – initiativtagare till de sedan 1999 månatligen återkommande Solbackaträffarna på restaurang Tennstopet i Stockholm. Dessa har annonserats i Svenska Dagbladet.

Författaren till dessa rader vill här framföra sitt hjärtliga tack för värdefull granskning, kommentarer och bidrag till lärarna Axel Ericson, Hans Norrman och rektor Andreas Ehn!


Visste du att...
Det enligt WHO genomförs ca 100 miljoner samlag per dag.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet